GDPR

Fiskebäckskyrkan vill ge dig information om vår hantering av personuppgifter så att vi följer datalagstiftningen GDPR.

Som personuppgifter räknas alla uppgifter som kan identifiera en individ. Nedan hittar du olika områden där vi hanterar dina personuppgifter:

    • Medlemsregister

För att ha ett fungerande medlemsregister och för att kunna komma i kontakt med våra medlemmar behöver vi spara person- och kontaktuppgifter [1] till medlemmar och vårdnadshavare. Dessa uppgifter finns endast i en digital matrikel som anställda har tillgång till. Även ledare för våra olika verksamheter kommer åt information för respektive grupp. "Bruna boken" där varje medlem skriver sitt namn vid inträde i församlingen. Denna sparas i syfte att det har för oss ett historiskt värde.

Fiskebäckskyrkans barn- och ungdomsverksamhet är medlem i Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU). Riksorganisation SAU behöver ta del av personuppgifterna för att kunna söka stats- och regionsbidrag. Därför har vi skrivit ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med riksorganisationen SAU. Det innebär att de har rätt att hantera personuppgifterna i detta syfte. Dessa uppgifter hanteras enbart av SAU:s kontorschef, bidragshandläggare samt revisorer. Uppgifterna sparas i tre år för att kunna gå tillbaka och kolla så att uppgifterna stämmer. Till myndigheter lämnas bara avidentifierade uppgifter, aldrig personuppgifter.

    • Kontaktuppgifter till medlem

Genom att vi har dina kontaktuppgifter kan vi ta kontakt med dig genom olika metoder, som t.ex. sms-grupper, maillistor.

    • Fotomatrikel finns i anställdas datorer
    • Personuppgifter i syfte att söka bidrag hos Studieförbundet Bilda (gäller FKU)

Dessa uppgifter sparas i en pärm tills terminen tagit slut, då de skickas till Bilda. Studieförbundet Bilda samlar in personuppgifter vid redovisning av verksamheter och studiecirklar. De uppgifterna förmedlas sedan till Folkbildningsrådet [2] via Statistiska Centralbyrån (SCB) [3]. Folkbildningsrådet förmedlar statsbidrag till Studieförbundet Bilda som i sin tur ger bidrag/stöd till oss.

    • Deltagarlistor till läger, arrangemang m.m.

Deltagarlistor till arrangemang/läger som anordnas av riksorganisationen SAU delas med och sparas i 3 år av densamma, med anledning av myndigheters rätt till revision av uppgifter, då vi söker regionbidrag utifrån antalet deltagare på arrangemangen. Enbart avidentifierade uppgifter lämnas till myndigheten. I Fiskebäckskyrkan finns det deltagarlistor inför läger/arrangemang tills lägret/arrangemanget är över.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lagstiftningen gällande GDPR. Anser du att vi har hanterat dina personuppgifter på ett fel sätt ser vi gärna ta kontakt med oss för att diskutera vad du tycker har blivit fel. Du kan också vända dig till Datainspektionen för att lämna ett klagomål. Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter och rättelse, ändring eller radering av personuppgifterna. Ta då kontakt med oss.


[1] Med kontaktuppgift menas ditt namn, adress, telefonnummer och personnummer. Här ingår också telefonnummer till vårdnadshavare för att kunna ta kontakt vid ex. eventuell olycka som inträffar under våra aktiviteter.

[2] Folkbildningsrådets uppgift är att fördela och följa upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen.

[3] SCB är statens myndighet för statistik och har fått i uppdrag av Folkbildningsrådet att administrera deras deltagarregister.